Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.

Szybka Ścieżka

POIR 1.1.1

Dostępne w konkursie środki dotacyjne pozwalają finansować prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa MŚP oraz duże. Możliwe jest finansowanie kosztów wynagrodzeń, zakup surowców, usług podwykonawców oraz budowa innowacyjnych, prototypowych linii technologicznych.

Dla kogo 

Przedsiębiorstwa mikro, małe,
średnie i duże

Poziom dofinansowania

Do 80%

Instytucja pośrednicząca 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dofinansowanie także dla dużych przedsiębiorców

Szybka ścieżka stanowi obecnie podstawowy instrument dotacyjny, dedykowany wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Możliwa jest realizacja projektów B+R od wczesnych poziomów gotowości technologicznej, wymóg stanowi natomiast doprowadzenie rozwiązania przynajmniej do poziomu TRL7. Rozwijane innowacje produktowe i procesowe powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku i odbiorców oraz być komercjalizowane w okresie trwałości projektu.

Po zakończeniu fazy badawczo-rozwojowej, dofinansowane mogą być również typowe prace przedwdrożeniowe - m.in certyfikacja czy koszt uzyskania ochrony patentowej wynalazku. Wsparcie mogą otrzymać zarówno małe, działające lokalnie przedsiębiorstwa, jak i podmioty wchodzące w skład koncernów o zasięgu globalnym. Wielkość przedsiębiorstwa ma wpływ na poziom dofinansowania, ale każdy beneficjent otrzymuje aż 25% ryczałt naliczany od całkowitej wartości projektu na nieujęte w budżecie wydatki, których nie ma obowiązku dokumentować.

Kto może otrzymać dotacje?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terytorium RP.
 

Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, których liderem jest przedsiębiorstwo.
 

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim, natomiast siedziba firmy może znajdować się na terenie Mazowsza. Dla firm mazowieckich atrakcyjną alternatywę stanowią konkursy Horyzont 2020.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Konkurs "Szybka Ścieżka" jest szczególnie chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa duże oraz MŚP, ponieważ w przypadku prac nad technologią/innowacją procesową, rezultatem projektu może być prototypowa linia technologiczna, służąca celom produkcyjnym. 

Wynagrodzenia

Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto brutto pracowników B+R oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę a także wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.

Linia pilotażowa - demonstrator technologii

Do kosztów projektu zaliczymy również wszystkie wydatki związane z zakupem / wytworzeniem prototypowej linii produkcyjnej.

WNiP

Do kosztów projektu zaliczymy również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie.

Podwykonawstwo

Do kosztów projektu zaliczymy koszty usług podwykonawców którym zlecamy przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.

Surowce i materiały

Dofinansowanie otrzymają wszelkie surowce i materiały niezbędne do badań np. odczynniki chemiczne, stal, blachy, elektrody do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu.  

Grunty

Przedmiotem dofinansowania będzie również dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów.

Amortyzacja 

Wydatkami kwalifikowanymi projektu możemy wliczyć: amortyzację budynków, hal produkcyjnych a także amortyzację aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących prowadzeniu prac B+R np. frezarka, CNC czy prasa.

Odpłatne korzystanie lub leasing

Do kosztów projektu możemy wliczyć: wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu a także odpłatne korzystanie (wynajem / leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym np. frezarka, CNC czy prasa.

Ryczałt 25%

W związku z realizacją projektu przedsiębiorca otrzymuje dodatkową bonifikatę w wysokości 25% wartości projektu. Warto zauważyć, że przedsiębiorca nie musi opisywać i przedstawiać dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów ryczatłu.

2

1

3

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu dla projektów realizowanych przez MŚP wynosi 1 mln zł. Dla projektów realizowanych przez dużych przedsiębiorców oraz konsorcja minimalna wartość projektu wynosi 2 mln zł. W obu przypadkach wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln Euro.

Dofinansowanie - MŚP

Poziom wsparcia projektu w konkursie POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Na największe wsparcie mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy - dofinansowanie do 80%. 

Dofinansowanie - duży przedsiębiorca

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że projekty dużych przedsiębiorstw otrzymują średnio 55% - 65% dotacji, co oznacza wsparcie nawet na poziomie 6 mln zł dla projektu o wartości 10 mln zł.

Terminy naborów

Szybka Ścieżka

dla sektora urządzeń grzewczych

Start:

09.12.2019

Zakończenie:

31.03.2020

Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorstw

Start:

03.08.2020

Zakończenie:

21.08.2020

Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorstw

Start:

07.02.2020

Zakończenie:

03.04.2020

Szybka Ścieżka
dla MŚP

Start:

22.08.2020

Zakończenie:

14.09.2020

Szybka Ścieżka
dla MŚP

Start:

04.04.2020

Zakończenie:

01.06.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Często zadawane pytania

Nasz punkt widzenia

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 506 304 718

 

Zaufało nam już

ponad 120 firm w tym

firmy notowane na GPW