• Anna Różańska

Zakup linii technologicznej oraz budowa zakładu możliwe dzięki "kredytowi technologicznemu"

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi będą mogły aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotację (tzw. premia technologiczna) na wdrażanie nowych technologii. Poprzez wdrożenie rozumie się nabycie środków trwałych a także przeprowadzenie prac budowlanych, dzięki którym przedsiębiorstwo uzyska zdolność do poszerzenia swojej oferty o nowe produkty lub usługi. Maksymalna wysokość dofinansowania to aż 6 mln złotych. W nowym naborze wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” do rozdysponowania jest w sumie 350 mln złotych. Pierwsza z sześciu rund naboru ruszy 15 października 2019 roku.


*przedstawione powyżej zdjęcie prezentuje aktywny optycznie, przestrzenny dekor lentykularny, który został wyprodukowany przez firmę Lentimax Sp. z o.o., dzięki termoformowaniu cyfrowym druku UV na soczewkach lentykularnych. Projekt pozyskał dofinansowanie w konkursie PO IR 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne.CO NALEŻY WIEDZIEĆ?


Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego z funduszy UE mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


Jest przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii. Nowa technologia może być wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych (B+R) lub prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Technologia powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów i usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych w Polsce. Co ważne, technologia musi być nowa, czyli nie może być stosowana dotąd w przedsiębiorstwie i praktyce gospodarczej. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. autorskie pomysły dotyczące produkcji przedmiotów lub obróbki elementów, pozwalający zaoszczędzić czas, materiał, energię lub pieniądze w firmie.

W dotychczasowych konkursach przedsiębiorcy złożyli ponad 1600 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ok. 5,3 mld zł będącą wsparciem realizacji projektów o wartości ok. 11,4 mld zł. – podkreśla Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

CO MOŻNA ZYSKAĆ?

W ramach kredytu na innowacje technologiczne można otrzymać bezzwrotne wsparcie w formie tzw. premii technologicznej, która jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Bank. Może ona wynieść nawet 6 mln zł i być udzielona do wysokości 70% wydatków kwalifikowanych

Konkurs „Kredyt na innowacje technologiczne” ma najwyższy wskaźnik sukcesu (70 proc.) wśród konkursów PO IR (aż 7 na 10 firm z sektora MŚP uzyskało dofinansowanie).

Dotacja umożliwi pokrycie kosztów związanych m.in. z:

  • zakupem, wytworzeniem, a także montażem i uruchomieniem nowych lub używanych środków trwałych, tj. maszyny, linie technologiczne i in.;

  • zakupem robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków w części produkcyjnej;

  • zakupem patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;

  • zakupem nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego;

  • najmem lub dzierżawą gruntów, budynków lub ich części;

  • wykonaniem ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych.


JAKIE WYMAGANIA NALEŻY SPEŁNIĆ?

Aby ubiegać się o dotacja, firma musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;

  • posiadasz zdolność kredytową - obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest promesa lub warunkowa umowa kredytowa z banku komercyjnego współpracującego z BGK (lista banków);

  • firma musi posiadać gotową technologię do wdrożenia (własną lub nabytą). Ważne - Technologia powinna wpływać na innowacyjność wyrobu, który będzie dzięki niej wytwarzany.INNOWACJA TECHNOLOGICZNA - CO OZNACZA W KONKURSIE PO IR 3.2.2 I JAKIE PROJEKTY MAJĄ SZANSĘ NA DOFINANSOWANIE?


Innowacyjność rozpatrywana jest na tle oferty konkurencji oraz stanu techniki - powinniśmy dobrze przemyśleć, jakie cechy wdrażanego rozwiązania faktycznie decydują o jego nowości i unikalności. Istotne, aby cechy te wynikały ze zrealizowanych prac B+R, a więc świadczyły o uzyskaniu postępu w stanie wiedzy i rozwoju know-how. Liczą się mierzalne i konkretne "wskaźniki innowacyjności", które eksperci mogą w obiektywny sposób zweryfikować.


Przedmiotem wdrożenia może być zarówno innowacja produktowa (przykładowo - nowy rodzaj opakowania), jak i innowacja procesowa - nowy proces technologiczny, rozumiany jako sposób wytwarzania, który został zasadniczo zmieniony lub udoskonalony. W praktyce oba rodzaje innowacji często przenikają się, tzn. zmieniony proces pozwala uzyskać doskonalszy produkt.


Szczególnie ważna jest kwestia tzw. innowacyjności w maszynie. Dotacji nie otrzymają projekty, w których wnioskodawca uzyskuje oczekiwane korzyści wyłącznie poprzez nabycie nowocześniejszych niż posiadane urządzeń, które będzie w rutynowy sposób obsługiwać. Kluczem do sukcesu jest możliwość wykazania, że nowy park maszynowy stanowi narzędzie do zastosowania własnego, unikalnego know-how. Przykładowo - dzięki realizacji prac B+R opanowaliśmy proces, który wymaga zastosowania określonych urządzeń, ale sposób ich wykorzystywania, ustawienia i przyjęte parametry pracy są nieoczywiste i znamy je tylko my.


PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓWDrukarnia

Projekt polegał wdrożeniu autorskiej 

innowacyjnej technologii wytwarzania  etykiet IML z enkapsulowaną probiotyczną strukturą przewodzącą.


Poznaj projekt >Lentimax Sp. z o.o.

Wdrożenie nowej technologii termoformowania cyfrowego druku UV na soczewkach lentykularnych jako metody wytwarzania aktywnych optycznie, przestrzennych dekorów lentykularnych.


Poznaj projekt >

Więcej informacji o konkursie POIR 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne


Na naszej stronie >


Autor artykułu


Anna Różańska

Project manager

Powiązane artykuły