• Dr inż. Natalia Kujawska

Nowy konkurs – Dotacja na infrastrukturę badawczo-rozwojową


W lipcu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło ostatni w tym roku konkurs o dotację na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. Dofinansowaniem objąć można m.in. nabycie lub leasing nieruchomości, koszty prac budowlanych, zakup sprzętu czy własności niematerialnych i prawnych.PO IR 2.1 - W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Z powodu szerokiego katalogu kosztów kwalifikowanych konkurs 2.1 POIR - Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niezmiennie cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Stworzona infrastruktura B+R ma służyć przedsiębiorcy do realizacji prac badawczych w perspektywie kilku kolejnych lat. Wsparcie dostępne jest dla firm dużych, małych i średnich - ma formę bezzwrotnej dotacji, a jego wysokość w zależności od wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść na część inwestycyjną do 70% wartości kosztów kwalifikowanych.


Infrastruktura B+R rozumiana jest jako całość zasobów przedsiębiorstwa, służących do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnych produktów i procesów. Projekty wspierane w ramach PO IR 2.1 mają charakter inwestycyjny, pozwalają na m.in. na nabywanie robót i materiałów budowlanych oraz zakup środków trwałych. Wnioskodawca, w zamian za otrzymane wsparcie, zobowiązuje się do prowadzenia prac B+R według przedstawionej we wniosku o dofinansowanie agendy badawczej.


Projekty z rodzaju PO IR 2.1 stanowią dobre uzupełnienie lub punkt wyjścia dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych (np. PO IR 1.1.1 – Szybka Ścieżka). Możliwe jest w ten sposób łączenie dofinansowania ze środków UE na budowę laboratorium lub działu B+R ze wsparciem bieżącej działalności tego typu jednostki, poprzez finansowanie wynagrodzeń kadry B+R lub surowców i materiałów wykorzystywanych do prowadzenia badań.KWALIFIKOWANE KOSZTY PROJEKTU

 • nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)

 • roboty i materiały budowlane

 • środki trwałe

 • wartości niematerialne i prawne


DOTACJA NIE TYLKO NA SPRZĘT LABORATORYJNY

Dofinansowanie może objąć także koszty związane z budową lub adaptacją obiektu, który będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzenia prac B+R. Lista nabywanych urządzeń może obejmować maszyny służące do wytwarzania prototypowych partii nowych produktów.


Przykładowo – jeśli przedsiębiorstwo działa w branży budowy konstrukcji stalowych, to na wyposażeniu centrum badawczo-rozwojowego mogą znaleźć się maszyny w rodzaju:

 • giętarki

 • frezarki

 • robota spawalniczego
Firmy z sektora spożywczego mogą sfinansować zakup urządzeń takich jak np.:

 • Mikser do mieszania mąk i przygotowywania mieszanek piekarniczych

 • Wałkownica stołowa do ciast

 • Bagieciarka

 • Piec obrotowy

 • Komora fermentacyjnaZ kolei firmy z branży medycznej mogą sfinansować zakup urządzeń takich jak np.

 • autoklaw

 • lifilizator przemysłowy

 • suszarka rozpyłowa np. w skali półtechnicznej

 • prasa rotacyjna

 • bioreaktor

 • clean room

NIEWYKORZYSTANY BUDŻET KONKURSU

W ostatnim naborze wniosków, który miał miejsce w kwietniu 2019 r. złożono 91 wniosków o dofinansowanie, z czego dotację otrzymało 41 firm. Z planowanych do wydania 400 mln PLN Ministerstwo rozdysponowało 277 mln PLN (70% budżetu). Ogłoszona właśnie kolejna edycja konkursu wynika najprawdopodobniej z „nadwyżki pieniędzy” które znajdują się w budżecie Ministerstwa. Nieznany jest jeszcze harmonogram naboru wniosków w 2020 roku, jednak należy domniemywać, że ogłoszony właśnie konkurs POIR 2.1 będzie ostatnim w tej perspektywie finansowej.


WAŻNE INFORMACJE
 • Termin naboru wniosków: od 26 września do 14 października 2019 r.

 • Budżet konkursu: 350 mln PLN

 • Poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanychJEDYNY KONKURS INWESTYCYJNY DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Warto zauważyć, że jest to szczególny konkurs dla dużych przedsiębiorców, którzy nie posiadają statusu MŚP. W obecnej perspektywie finansowej duzi przedsiębiorcy zostali wykluczeni ze wsparcia dotacyjnego na projekty typowo inwestycyjne. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest właśnie konkurs POIR 2.1 - Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Autor artykułu

Dr inż. Natalia Kujawska

Prezes Zarządu, Partner

Powiązane artykuły