• Dr inż. Szymon Talbierz

Dofinansowania w dobie epidemii

Trwają prace legislacyjne nad Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem nowych regulacji jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych głownie perspektywy finansowej 2014-2020, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.Nowe rozwiązania przewidujące w szczególności czasowe odstępstwa oraz wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych określonych w tzw. ustawie wdrożeniowej oraz ustawie o finansach publicznych w zakresie dotyczącym rozliczania środków europejskich, mogą mieć wpływ zarówno na sytuację wnioskodawców programów operacyjnych jak i beneficjentów realizujących projekty, na których negatywnie wpływa szerzenie się COVID-19. Przepisy w/w ustawy mają być stosowane do dnia 31 grudnia 2020 r., przewiduje się przy tym, że większość przepisów nowej ustawy będzie miała moc obowiązującą od dnia 1 lutego 2020 r.


W komentowanej ustawie przewiduje się m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu epidemii COVID-19, o ile beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo wykaże, że ich odzyskanie nie było możliwe.


Przewidziano także możliwość zmiany umowy, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, przy czym w takiej sytuacji obostrzenia określone w art. 52a ustawy wdrożeniowej nie będą miały zastosowania.


Wprowadza się także nowe regulacje dotyczące wydłużenia terminów przekazania wniosków o płatność oraz terminów zakończenia realizacji projektów, które może nastąpić nawet do dnia 31 grudnia 2023 r.


W myśl przepisów w/w ustawy uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

O ile nowe przepisy wejdą w życie, sytuacja prawna w szczególności beneficjentów programów operacyjnych doświadczających problemów w realizacji projektów z uwagi na epidemię COVID-19 może ulec zmianie.


Zespół InnovaTree Sp. z o.o. gotów jest wspierać Państwa w podejmowaniu działań w kontekście nowych regulacji.

Powiązane artykuły

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.