• Dr inż. Szymon Talbierz

7 ważnych pytań związanych z ulgą B+R#1 Co to jest ulga B+R?

Ulga podatkowa na badania i rozwój to instrument fiskalny, który pozwala podatnikom CIT i PIT podwójnie odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową.


#2 Jakie są koszty kwalifikowalne?

 • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zaangażowanych w działalność B+R - w tym wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,

 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,

 • nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, oraz wyników badań od jednostek naukowych,

 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,

 • korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,

 • uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (koszty uzyskania ochrony i jej utrzymania).

#3 Jakie warunki należy spełnić, aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt kwalifikowany i podatnik mógł skorzystać z ulgi B+R

 • koszty na działalność badawczo-rozwojową muszą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy PIT i CIT,

 • koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych,

 • podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,

 • podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

 • podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawach PIT i CIT,

 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

#4 Kto może rozliczać ulgę B+R?

Z ulgi może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości, formy prawnej czy profilu działalności gospodarczej, który realizuje działania badawczo-rozwojowe tj. „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.


#5 Czy uzyskanie ulgi B+R wymaga przejścia procedury składania i oceny wniosków analogicznej do procedur znanych z dotacji unijnych?

NIE. Skorzystanie z ulgi wiąże się z obowiązkiem złożenia odpowiedniego załącznika do rocznego zeznania podatkowego:

 • Załącznik CIT/BR do zeznania CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B, lub

 • Załącznik PIT/BR do zeznania PIT-36 lub PIT-36L.

Podatnik zobowiązany jest natomiast do prowadzenia ewidencji kosztów rozliczanych jako koszty działań badawczo-rozwojowych.


#6 Czy aby skorzystać z ulgi B+R konieczne jest wykazanie poziomu innowacyjności co najmniej na skalę regionu?

NIE. Dla uznania, że mamy do czynienia z działalnością rozwojową, wystarczające jest wprowadzenie zmian/ulepszenia w istniejącym już w przedsiębiorstwie produkcie/usłudze na poziomie przedsiębiorstwa. Działalność badawczo-rozwojowa to zarówno zmiana dająca zupełnie nowy produkt jak również zmiana cząstkowa, prowadzona do udoskonalenia produktu lub procesu.


#7 Czy aby rozliczyć ulgę B+R prowadzone działania badawczo-rozwojowe muszą zakończyć się sukcesem?

NIE. Prace badawczo- rozwojowe nie muszą zakończyć się sukcesem. Tym samym podatnik ma prawo ująć koszty kwalifikowane nawet w przypadku, gdy produkt ostatecznie nie wszedł na rynek lub nie rozpoczęto nawet jego produkcji (produkt nie przeszedł testów itp.). Tym samym liczy się fakt poniesienia wydatku traktowanego jako koszt kwalifikowany a nie efekt zakończonych prac.Szukasz więcej przydatnych informacji o uldze B+R? Pobierz nasze kompendium wiedzy.


Ulga B+R - InnovaTree
.pdf
Download PDF • 2.95MB


Powiązane artykuły

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

 • LinkedIn - Biały Krąg
 • Twitter - Biały Krąg
 • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.