Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.

Projekty aplikacyjne: konsorcja naukowo-przemysłowe

PO IR 4.1.4

Konkurs kierowany do konsorcjów, składających się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa. Dotacja wspiera finansowanie prac B+R, w tym kosztów wynagrodzeń, zakupu surowców, usług podwykonawców oraz budowę innowacyjnych, prototypowych linii technologicznych, opracowywanych przez konsorcjantów.

Dla kogo? 

Konsorcja naukowo-przemysłowe: przedsiębiorstwa MŚP/duże oraz jednostki naukowe

Poziom dofinansowania

Do 80%

Instytucja pośrednicząca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dofinansowanie współpracy przedsiębiorstw
z jednostkami naukowymi

Konkurs 4.1.4 daje możliwość dofinansowania projektów B+R, w których istotną rolę pełni jednostka naukowa. W ramach konsorcjum należy dokonać podziału prac zgodnie z kompetencjami. Przykładowo: jednostka naukowa może przeprowadzić fazę badawczą projektu, gdzie realizowane będą prace laboratoryjne. Następnie przedsiębiorstwo zajmie się rozwojem nowego produktu lub procesu, tak by był on gotowy do wprowadzenia na rynek.

Ze względu na możliwość szerokiego korzystania z potencjału jednostek naukowych, projekty aplikacyjne są optymalnym rozwiązaniem zarówno dla firm, które dopiero zaczynają angażować się w prace B+R, jak również dla przedsiębiorstw chcących podjąć zagadnienia badawcze o wysokim stopniu skomplikowania.

Kto może otrzymać dotacje?

Konsorcja, składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów. Liderem konsorcjum może być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa.

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim, natomiast siedziba firmy lub jednostki naukowej może znajdować się na terenie Mazowsza.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W konkursie 4.1.4 jednostka naukowa wchodzi w skład konsorcjum, zatem nie pełni funkcji podwykonawcy finansowanego przez przedsiębiorstwo. Ponadto, w przypadku prac nad technologią/innowacją procesową, rezultatem projektu może być prototypowa linia technologiczna, służąca celom produkcyjnym. 

Wynagrodzenia

Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto brutto pracowników B+R oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę a także wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.

Linia pilotażowa - demonstrator technologii

Do kosztów projektu zaliczymy również wszystkie wydatki związane z zakupem / wytworzeniem prototypowej linii produkcyjnej.

WNiP

Do kosztów projektu zaliczymy również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie.

Podwykonawstwo

Do kosztów projektu zaliczymy koszty usług podwykonawców którym zlecamy przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.

Surowce i materiały

Dofinansowanie otrzymają wszelkie surowce i materiały niezbędne do badań np. odczynniki chemiczne, stal, blachy, elektrody do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu.  

Grunty

Przedmiotem dofinansowania będzie również dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów.

Amortyzacja 

Wydatkami kwalifikowanymi projektu możemy wliczyć: amortyzację budynków, hal produkcyjnych a także amortyzację aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących prowadzeniu prac B+R np. frezarka, CNC czy prasa.

Odpłatne korzystanie lub leasing

Do kosztów projektu możemy wliczyć: wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu a także odpłatne korzystanie (wynajem / leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym np. frezarka, CNC czy prasa.

Ryczałt 25%

W związku z realizacją projektu przedsiębiorca otrzymuje dodatkową bonifikatę w wysokości 25% wartości projektu. Warto zauważyć, że przedsiębiorca nie musi opisywać i przedstawiać dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów ryczatłu.

2

1

3

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Minimalna wartość wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość to 50 mln Euro.

Dofinansowanie - MŚP oraz przedsiębiorstwa duże

Intensywność dofinansowania w konkursie POIR 4.1.4 jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Na największe wsparcie mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy - do 80%. Z naszego doświadczenia wynika, że duże przedsiębiorstwa otrzymują dotację wynoszącą średnio 55% - 65% kosztów.

Dofinansowanie - jednostka naukowa

Dotacja przyznawana jednostkom naukowym wchodzącym w skład konsorcjów wynosi 100% ponoszonych kosztów. 

Termin naboru

PO IR 4.1.4 

Projekty aplikacyjne

Start:

03.02.2020

Zakończenie:

03.04.2020

PO IR 4.1.4 

Projekty aplikacyjne

Start:

01.07.2020

Zakończenie:

31.07.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Często zadawane pytania

Nasz punkt widzenia

3 Wrzesień

600 mln zł dla firm z województwa mazowieckiego na prace B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dość niespodziewanie ogłosiło 14 sierpnia dedykowany konkurs POIR 1.1.1 dla województwa mazowieckiego. Budżet konkursu to aż 600 mln zł. Rozczarowuje natomiast termin naboru wniosków, który potrwa od 23 sierpnia do 23 września 2019.

1 Kwiecień

Szybka Ścieżka - kluczowe dofinansowanie w 2019 roku

Od 1 kwietnia 2019 przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie w ramach kolejnej edycji konkursu Szybka ścieżka, flagowego instrumentu wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. A jest o co walczyć – na przedsiębiorców w tym naborze czeka ponad miliard złotych.

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 506 304 718

 

Zaufało nam już

ponad 120 firm w tym

firmy notowane na GPW