Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

PO IR 2.1

Wsparcie w konkursie można uzyskać na projekty dotyczące utworzenia lub rozbudowy infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę i sprzęt laboratoryjny, budynki, grunty oraz WNiP.

Dla kogo? 

Przedsiębiorstwa mikro, małe,
średnie i duże

Poziom dofinansowania

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do 70%

Instytucja pośrednicząca 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Dofinansowanie na budowę i wyposażenie centrów badawczo-rozwojowych

Dofinansowanie przeznaczone jest na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych (CBR) poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Tego typu jednostki mogą następnie świadczyć komercyjne usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych lub w ramach tej samej grupy kapitałowej, w Polsce i na całym świecie. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe to jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań przemysłowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Kto może otrzymać dotacje?

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże, prowadzące działalność na terytorium Polski.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie firma nie jest zobligowana do posiadania działu B+R ani wykazania nakładów na B+R w latach ubiegłych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja obejmuje koszty związane z podnoszeniem potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia prac B+R. 

Nabycie prac i materiałów budowlanych

Środki trwałe - wyposażenie laboratorium

Leasing nieruchomości

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

Nabycie albo wytworzenie środków trwałych służących do prowadzenia prac B+R. Rodzaj kupowanych urządzeń zależy od specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz tematyki agendy badawczej. Może być to typowy sprzęt laboratoryjny, jak i maszyny w rodzaju wycinarki CNC lub robota spawalniczego. 

Spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego.

WNiP

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych

Wydatki poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania projektu w konkursie PO IR 2.1 jest uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu - zgodnie z mapą pomocy regionalnej. 

1

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln Euro.

2

Termin naboru

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - POIR 2.1

Start:

14.04.2020

Zakończenie:

11.05.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Często zadawane pytania

Nasz punkt widzenia

 

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 506 304 718

Zaufało nam już

ponad 120 firm w tym

firmy notowane na GPW