Bony na innowacje dla MŚP

PO IR 2.3.2

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od jednostki badawczo-rozwojowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Dla kogo 

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie

Poziom dofinansowania

Do 85%

Instytucja udzielająca dofinansowanie 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Dofinansowanie zakupu usług badawczych

Celem konkursu Bony na innowacje dla MŚP (ETAP 1) jest sfinansowanie zakupu wykonani dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

W drugim etapie konkursu można natomiast sfinansować wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Kto może otrzymać dotacje?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Etap 1

​Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Etap 2

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową

  • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Wysokość

dofinansowanie

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

1

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Wartość projektu musi mieścić się w przedziale 60 000 – 400 000 PLN

2

Termin naboru wniosków

PO IR 2.3.2

Bony na innowacje

Start:

20.03.2020

Zakończenie:

28.05.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Często zadawane pytania

Co to jest wkład własny beneficjenta?


To środki finansowe wnoszone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i które nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi); wkład własny Beneficjenta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Czy umowa warunkowa jest obowiązkowa?


Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów wnioskodawcy zalecanym jest, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zawarł z wykonawcą umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą. Zawarcie umowy warunkowej nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu.
Z ilu zadań musi składać się projekt?


Zaleca się, aby ilość zadań w harmonogramie wynosiła od 3 do 10 (o ile złożoność projektu nie uzasadnia większej liczby zadań). Informacje przedstawione w tabeli powinny być uzasadnione w kontekście wskazanego celu projektu i obejmować całość realizacji projektu. Zawarte w tabeli zadania i działania powinny wskazywać na ich zgodność z zakresem poddziałania i doprowadzić w rezultacie w ramach projektu do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego oraz obejmować działania mające na celu wdrożenie (jeśli dotyczy) opracowanego wyrobu, projektu wzorniczego, usługi lub technologii.
Ile będzie trwałą ocena projektu?


Od dnia zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursu, ocena projektów będzie trwała do 60 dni.

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 506 304 718

 

Nasz punkt widzenia

Od imitacji do innowacji – rozwój przedsiębiorstw

21 lutego 2020

Zastanawiając się nad możliwością aplikowania o dotacje na prowadzenie prac B+R lub wdrażanie nowych rozwiązań, każdorazowo powinniśmy [...]

Dotacja – kiedy warto aplikować?

5 lutego 2020

Powiedzmy, że znamy już dostępne w najbliższym okresie rodzaje konkursów, rozróżniamy projekty inwestycyjne od badawczo-rozwojowych[...]

Agenda badawcza
w przedsiębiorstwie

29 listopada 2019

Agenda badawcza to długoletnia strategia rozwoju firmy w zakresie planowanych przez nią prac B+R i innowacji. Rzetelnie przygotowana, może stać się [...]

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.