Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji w konkursie Badania na rynek (POIR 3.2.1)

Jest to sztandarowy konkurs inwestycyjny perspektywy budżetowej 2014-2020, który umożliwia wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych. Dotacja wspiera wprowadzanie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów, będących wynikiem prac B+R. Wsparcie można uzyskać na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej poprzez inwestycje w maszyny i urządzenia, grunty, budynki oraz WNiP.

Partner

pozyskał ponad 300 mln PLN bezzwrotnych dotacji dla przedsiębiorców.

Dla kogo

Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie

Poziom dofinansowania

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do 70%

Instytucja finansująca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Dofinansowanie infrastruktury produkcyjnej

Dofinansowanie przeznaczone jest na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej, służącej do wytwarzania nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Innowacyjne rozwiązania powinny zostać opracowane w wyniku prac B+R:

- przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę;

- zleconych przez wnioskodawcę podmiotowi zewnętrznemu;

- nabytych przez od podmiotu zewnętrznego.

Nowe lub znacząco udoskonalone produkty powinny posiadać gotowość do wprowadzenia na rynek – prace B+R muszą zostać zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przedmiotem dofinansowania w konkursie POIR 3.2.1 mogą być maszyny i urządzenia produkcyjne, grunty, nieruchomości, prace budowlane i adaptacyjne budynków oraz WNiP.

 

Kto może otrzymać dotacje?

Przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terytorium Polski, które zamknęły minimum jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.

 

Zdefiniowano minimalny poziom przychodów, którego osiągnięcie muszą wykazać wnioskodawcy. Analizowane są 3 ostatnie lata obrotowe.
 

W przynajmniej jednym z analizowanych lat obrotowych:

  • wnioskodawca będący mikro lub małym przedsiębiorstwem powinien osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. PLN;

  • wnioskodawca będący średnim przedsiębiorstwem powinien osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 1 mln PLN.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Środki trwałe - infrastruktura produkcyjna

Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, które zostaną wykorzystane do produkcji nowych lub udoskonalonych produktów. Możliwe jest nabycie wszystkich środków trwałych, tworzących pełen ciąg produkcyjny lub uzupełnienie posiadanej infrastruktury o brakujące środki trwałe, urządzenia o wyższej wydajności, lepszych parametrach.

WNiP

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Nabycie prac i materiałów budowlanych

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy lub adaptacji budynków produkcyjnych lub ich części.

Usługi doradcze

Usługi doradcze, które nie są związane z bieżącą działalnością operacyjną firmy oraz będą świadczone przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną wnioskodawcy.

Zakup gruntów lub nieruchomości

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, a także nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (max. 10% kosztów kwalifikowanych projektu).

 

Referencje

Czyny mówią więcej niż słowa. Poznaj historie sukcesu naszych klientów.

Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do współpracy z InnovaTree

Dominik Piekarski
Prezes Zarządu

 

Termin naboru

PO IR 3.2.1

Badania na rynek

Start:

13.01.2021

Zakończenie:

17.02.2021

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

Byli eksperci NCBR, PARP, BGK, Komisji Europejskiej

Dział doradczy tworzą byli eksperci naukowo-gospodarczy takich instytucji jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz Komisji Europejskiej

1,2 mld PLN
pozyskanych dotacji

Dla naszych klientów pozyskaliśmy 1,2  miliarda PLN bezzwrotnych dotacji.

Bezpłatna analiza możliwości pozyskania dotacji

Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa; potencjał firmy oraz czy planowany projekt wpisuje się w cele programów pomocowych i ma potencjał do jego kreacji pod kątem spełniania kryteriów oceny?

Jak możemy pomóc?

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Umów bezpłatną konsultację

Telefon

+48 530 918 074

 
 

Obsługujemy

200+

klientów B2B

20+

globalnych korporacji

15+

spółek giełdowych

70%

klientów powraca

Nasz punkt widzenia

Od imitacji do innowacji – rozwój przedsiębiorstw

21 lutego 2020

Zastanawiając się nad możliwością aplikowania o dotacje na prowadzenie prac B+R lub wdrażanie nowych rozwiązań, każdorazowo powinniśmy [...]

Dotacja – kiedy warto aplikować?

5 lutego 2020

Powiedzmy, że znamy już dostępne w najbliższym okresie rodzaje konkursów, rozróżniamy projekty inwestycyjne od badawczo-rozwojowych[...]

Ostatni rok „pełnych możliwości”

27 grudnia 2019

Rok 2020 jest ostatnim dla tzw. perspektywy finansowej UE 2014-2020, która wyznacza sześcioletnie ramy budżetowe Unii Europejskiej [...]

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.