Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.

Badania na rynek

PO IR 3.2.1

Jest to sztandarowy konkurs inwestycyjny perspektywy budżetowej 2014-2020, który umożliwia wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych. Dotacja wspiera wprowadzanie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów, będących wynikiem prac B+R. Wsparcie można uzyskać na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej poprzez inwestycje w maszyny i urządzenia, grunty, budynki oraz WNiP.

Dla kogo 

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie

Poziom dofinansowania

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do 70%

Instytucja Pośrednicząca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Dofinansowanie infrastruktury produkcyjnej

Dofinansowanie przeznaczone jest na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej, służącej do wytwarzania nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Innowacyjne rozwiązania powinny zostać opracowane w wyniku prac B+R:

- przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę;

- zleconych przez wnioskodawcę podmiotowi zewnętrznemu;

- nabytych przez od podmiotu zewnętrznego.

Nowe lub znacząco udoskonalone produkty powinny posiadać gotowość do wprowadzenia na rynek – prace B+R muszą zostać zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przedmiotem dofinansowania w konkursie POIR 3.2.1 mogą być maszyny i urządzenia produkcyjne, grunty, nieruchomości, prace budowlane i adaptacyjne budynków oraz WNiP.

Kto może otrzymać dotacje?

Przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terytorium Polski, które zamknęły minimum jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.

 

Zdefiniowano minimalny poziom przychodów, którego osiągnięcie muszą wykazać wnioskodawcy. Analizowane są 3 ostatnie lata obrotowe.
 

W przynajmniej jednym z analizowanych lat obrotowych:

  • wnioskodawca będący mikro lub małym przedsiębiorstwem powinien osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. PLN;

  • wnioskodawca będący średnim przedsiębiorstwem powinien osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 1 mln PLN.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Środki trwałe - infrastruktura produkcyjna

Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, które zostaną wykorzystane do produkcji nowych lub udoskonalonych produktów. Możliwe jest nabycie wszystkich środków trwałych, tworzących pełen ciąg produkcyjny lub uzupełnienie posiadanej infrastruktury o brakujące środki trwałe, urządzenia o wyższej wydajności, lepszych parametrach.

WNiP

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Nabycie prac i materiałów budowlanych

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy lub adaptacji budynków produkcyjnych lub ich części (max. 20% kosztów kwalifikowanych projektu i nie więcej niż 5 mln PLN).

Usługi doradcze

Usługi doradcze, które nie są związane z bieżącą działalnością operacyjną firmy oraz będą świadczone przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną wnioskodawcy.

Zakup gruntów lub nieruchomości

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, a także nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (max. 10% kosztów kwalifikowanych projektu).

Wysokość

dofinansowanie

Poziom dofinansowania: Poziom dofinansowania projektu w konkursie PO IR 3.2.1 jest uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu - zgodnie z mapą pomocy regionalnej. 

1

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Minimalna i maksymalna wartość projektu: Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln Euro.

2

Termin naboru

PO IR 3.2.1

Badania na rynek

Start:

25.03.2020

Zakończenie:

23.04.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Często zadawane pytania

Nasz punkt widzenia

3 Wrzesień

Zakup linii technologicznej oraz budowa zakładu możliwe dzięki "kredytowi technologicznemu"

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi będą mogły aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotację (tzw. premia technologiczna) na wdrażanie nowych technologii. Poprzez wdrożenie rozumie się nabycie środków trwałych a także przeprowadzenie prac budowlanych

3 Wrzesień

600 mln zł dla firm z województwa mazowieckiego na prace B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dość niespodziewanie ogłosiło 14 sierpnia dedykowany konkurs POIR 1.1.1 dla województwa mazowieckiego. Budżet konkursu to aż 600 mln zł. Rozczarowuje natomiast termin naboru wniosków, który potrwa od 23 sierpnia do 23 września 2019.

1 Kwiecień

Szybka Ścieżka - kluczowe dofinansowanie w 2019 roku

Od 1 kwietnia 2019 przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie w ramach kolejnej edycji konkursu Szybka ścieżka, flagowego instrumentu wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. A jest o co walczyć – na przedsiębiorców w tym naborze czeka ponad miliard złotych.

 

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 502 095 440

Zaufało nam już

ponad 120 firm w tym

firmy notowane na GPW